Chương trình công tác tháng 9/2020 


 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2020  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2020  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2020  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2019  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2019  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2019  


Các trang: 1  2  3