Lịch công tác
Thứ ba, ngày 29/09/2020
7 giờ 00

BGH trực trường, kiểm tra nề nếp học sinh, vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân. kiểm tra công tác thực hiện đo thân nhiệt phòng chống covid đối với học sinh. Dự giự giờ thăm lớp, kiểm tra bếp ăn bán trú...

Thứ tư, ngày 30/09/2020
7 giờ 00

BGH trực trường, kiểm tra nề nếp học sinh, vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân. kiểm tra công tác thực hiện đo thân nhiệt phòng chống covid đối với học sinh. Dự giự giờ thăm lớp, kiểm tra bếp ăn bán trú...

Hôm nay: Thứ hai, ngày 28 / 09 / 2020
7 giờ 00

BGH trực trường, kiểm tra nề nếp học sinh, vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân. kiểm tra công tác thực hiện đo thân nhiệt phòng chống covid đối với học sinh. Dự giự giờ thăm lớp, kiểm tra bếp ăn bán trú...